de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg

logo_pngSPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „STARACHOWICE” S.A., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29, tel.(041) 275-41-01, fax ( 041) 275-41-02 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie SSE „Starachowice” przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach. Szczegółowe zasady i informacje odnośnie zakresu prac, przygotowania oferty i warunków stawianych Wykonawcom zawierają Wymogi, które zainteresowani mogą uzyskać w Biurze Inwestycji i Administracji SSE „Starachowice” S.A. przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach, pok. 418, w godz. 730 – 1530, tel. (0-41) 275-48-72, fax (0-41) 275-41-02 lub na stronie internetowej: www.sse.com.pl.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych  na podstawie art. 4d ust 1 p 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku  z art. 8a ust 1 ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Ofertę w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie z napisem: Remonty cząstkowe dróg na obszarze SSE „STARACHOWICE”, należy złożyć pod wyżej wskazanym adresem w Biurze Zarządu Spółki (pok. 401) w terminie do dnia 20.09. 2017 r. do godz. 1530

Wadium nie jest wymagane, ale Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Podczas otwarcia ofert nie wymagana jest obecność przedstawicieli Wykonawców.

Wymogi konkursu ofert na wybór Wykonawcy remontów cząstkowych nawierzchni dróg na obszarze  SSE „Starachowice” w Starachowicach.

 

 1. Zamawiającym jest Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A., Radomska 29, 27-200 Starachowice,
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie remontów cząstkowych dróg na obszarze SSE „Starachowice” w Starachowicach o łącznej powierzchni 1639,60 m2
 3. Zakres prac do wykonania określony został w przedmiarze robót z dnia 08.05.2017 r., stanowiącym załącznik do niniejszych Wymogów.
 4. Termin wykonania remontu określony jest do dnia 20.10.2017 r.
 5. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: Remonty cząstkowe dróg na obszarze SSE „Starachowice” należy składać w siedzibie SSE „Starachowice” S.A. pok. 401 w terminie do dnia 20.09.2017 r.  do godz. 1530.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2017 r. o godz. 900. Obecność przedstawicieli Oferentów przy otwarciu ofert nie jest wymagana.
 7. W przypadku odrzucenia wszystkich ofert, konkurs będzie unieważniony, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich zainteresowanych Wykonawców.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. W przypadku odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują  żadne środki prawne oraz roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
 9. Oferta i wszystkie wymienione niżej dokumenty załączone do oferty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta i składać się z kolejno ponumerowanych stron. Oferta musi zawierać:
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z oświadczeniem, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie.
  • Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu konkursu.
  • Potwierdzenie wymaganego terminu wykonania robót.
  • Oświadczenie Oferenta, że wartość złożonej oferty nie ulegnie zmianie do końca okresu realizacji prac.
  • Referencje osób lub instytucji na rzecz których Oferent wykonywał dotychczas prace identyczne lub o zbliżonym charakterze, w przypadku, gdy Oferent nie współpracował wcześniej z Zamawiającym.
  • Oświadczenie o braku zaległości w podatkach.
  • Oświadczenie o braku zaległości w stosunku do ZUS.
  • Oświadczenie, że Oferent jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT i kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.
  • Zgodę na wprowadzenie do umowy z wyłonionym w wyniku konkursu Oferentem kar umownych na zasadach ogólnych w wysokości:
   a) 0,2% wartości robót netto ustalonej ostatecznym rozstrzygnięciem konkursu za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu określonego w pkt 4 Wymogów Konkursu
   b) 20% wartości robót netto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  • Cenę oferty zapisaną w złotych polskich jako cena netto i brutto, cyfrowo i słownie.
  • Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
  • Oświadczenie Oferenta, że zakres prac jest w pełni dla niego zrozumiały, a cena oferty obejmuje wszystkie elementy, niezbędne do prawidłowego wykonania robót, zgodnego z obowiązującymi przepisami.
  • Termin związania ofertą.
 10. Zapłata za wykonanie robót nastąpi po wykonaniu całego zakresu robót. Podstawę do sporządzenia faktury stanowić będzie Protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Termin realizacji faktury Wykonawcy – do 30 dni od daty wpływu prawidłowego dokumentu do Zamawiającego.
 11. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Oferentami jest Kierownik Biura Inwestycji i Administracji – obowiązuje forma pisemna porozumiewania się Stron umowy.
 12. W sprawach ogólnych porządkowych możliwy jest kontakt telefoniczny – na wskazany nr tel. (041) 41 275-48-72 lub fax (041) 275-41-02. Wszelkie sprawy merytoryczne, oświadczenia i zawiadomienia tak Zamawiającego, jak i Oferentów wymagają formy pisemnej, w przypadku Zamawiającego kierowanej na adres: SSE „Starachowice” S.A., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29, w przypadku Wykonawcy na adres podany w ofercie.
 13. Oceny spełnienia warunków wymaganych przez Zamawiającego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Zarząd SSE „Starachowice” S.A.
 14. Zamawiający wykluczy z konkursu Oferenta jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla przebiegu postępowania są nieprawdziwe.
 15. Złożonych ofert Zamawiający nie zwraca.
 16. Z przeprowadzonego Konkursu sekretarz Komisji sporządzi protokół.
 17. Protokół z działalności Komisji będzie jawny w zakresie wyniku.
 18. Wadium nie jest wymagane, ale Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub ograniczenia zakresu zlecanych prac.
 19. Umowa na wykonanie prac zostanie zawarta w terminie 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyboru dokonanego przez komisję konkursową oraz przez Zarząd SSE „Starachowice” S.A.
 20. Wszystkie zmiany warunków umownych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wymogi konkursu opracowano: Biuro Inwestycji i Administracji.

ZAŁĄCZNIKI: Mapka ; Opis 1 ; Opis 2 ; Opis 3 ; Opis 4

LINK DO OGŁOSZENIA NA BIP: http://ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/8974