de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert do rokowań nr 238/18

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony; REGON: 290914494 NIP: 664-17-78-096

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U. 2015r. poz. 2070)pragnie poinformować, iż zmianie ulega termin składania ofert do Rokowań nr 238/18 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, ogłoszonych w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 28.06.2018r.

W rokowaniach mogą brać udział wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie SSE „Starachowice” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia oraz posiadający tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” lub przedsiębiorcy, którzy wiarygodnie uprawdopodobnią możliwość uzyskania przedmiotowego tytułu prawnego.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
– wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań nr 238/18”
– złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.
Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań nr 238/18”.
Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zamieszczone w § 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. 2015r. poz. 2070).
„Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań nr 238/18”, można odebrać w siedzibie organizatora rokowań od 06 lipca 2018r., w godzinach 800 – 1500, od poniedziałku do piątku, za okazaniem dowodu wpłaty. Koszt Specyfikacji wynosi: 15 000 zł + 23% VAT. Płatności należy dokonać przelewem, na rachunek: 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A. I o/Starachowice, tytułem „SIWP Nr 238/18”.

Pisemne oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia, należy składać w terminie do 1 października 2018r. do godziny 15:00, w siedzibie organizatora rokowań.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 2 października 2018r. o godz. 11:00, w siedzibie organizatora rokowań.
Zarządzający:
1. odrzuca ofertę jeśli nie odpowiada ona wymogom określonym w § 6 ww. rozporządzenia
2. może odstąpić od rokowań w przypadkach określonych w § 9 ust.1 ww. rozporządzenia
Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do rokowań udziela Sekretariat Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02.