de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Poradnik Inwestora

29 czerwca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji .

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE „Starachowice” :

 • Wypełnienie i dostarczenie do SSE „Starachowice” S.A. dokumentu „Deklaracji Wstępnej Inwestora”, który inicjuje procedurę. Deklaracja zawiera informacje o dotychczasowej działalności oraz określa podstawowe założenia planowanego przedsięwzięcia (rodzaj działalności gospodarczej, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych, liczbę planowanych miejsc pracy, przewidywane terminy realizacji inwestycji, lokalizacje i wielkość terenu niezbędnego pod inwestycję, zapotrzebowanie dot. infrastruktury technicznej itp).
 • Propozycja SSE „Starachowice” S.A. lokalizacji w strefie -1 tydzień od daty złożenia Deklaracji Wstępnej Inwestora.
 • Negocjacje, uzgodnienia-możliwie niezwłocznie po propozycji lokalizacji.
 • Wniosek Inwestora o Wszczęcie Postępowania Przetargowego lub Rokowań.
 • Zaproszenie do przetargu lub rokowań – 2-3 dni od daty złożenia Wniosku inwestora o wszczęcie postępowania przetargowego lub rokowań.
 • Wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargów lub Rokowań.
 • Złożenie Oferty inwestora zainteresowanego działalnością w strefie-max. 21 dni od daty zaproszenia do przetargu lub rokowań.
 • Przetarg lub rokowania i udzielenie zezwolenia – do 25 dni od daty ogłoszenia przetargu lub rokowań. Wydanie zezwolenia na działalność w strefie po zatwierdzeniu wyników przetargu lub rokowań przez Zarząd SSE „Starachowice”.
 • Udostępnienie nieruchomości (sprzedaż lub dzierżawa) – możliwe natychmiast po wydaniu zezwolenia na działalność w SSE „Starachowice”.

Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;
 • prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540);
 • usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy;
 • usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców wtórnych, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem: a )odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5, b) odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27, c) odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3, d )usług w zakresie odzysku surowców; surowców wtórnych określonych w grupie 38.3;
 • usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;
 • obiektów budowlanych i robót budowlanych określonych w sekcji F PKWiU;
 • handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;
 • usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;
 • usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z: a) nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map określonych w kategorii 58.11.6, b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list w szczególności adresowych, telefonicznych określonych w kategorii 58.12.3, c) nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków określonych w kategorii 58.14.4, d) nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3, e) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4,  f) nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;
 • usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z: a) produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych określonych w kategorii 59.20.3, b) nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych określonych w dziale 60, c) pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9
 • usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;
 • usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem: a) usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1, b) usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2, c) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2, d) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72;
 • usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;
 • usług administracji publicznej i obrony narodowej; usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych oraz edukacji, usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;
 • pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego określonych w grupie 95.1 PKWiU;
 • usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;
 • działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);

Zezwolenia nie udziela się również:

 • w przypadkach określonych w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 i 5 oraz art. 13 lit. a-c i lit. e rozporządzenia nr 651/2014;
 • dużemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 na prowadzenie na obszarach należących do województwa mazowieckiego działalności gospodarczej wchodzącej w zakres tej samej klasy działalności, określonej zgodnie z przepisami wydanymi w odniesieniu do klasyfikacji działalności na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z pózn. zm. ), co działalność prowadzona przez tego przedsiębiorcę na tych obszarach.

Przedsiębiorca działający w ramach udzielonego zezwolenia może korzystać z pomocy regionalnej z dwóch tytułów: 

 • poniesionych nakładów inwestycyjnych

lub

 • utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.

Maksymalną wielkość pomocy regionalnej, jaką może otrzymać przedsiębiorca na projekt inwestycyjny, wynosi 35% lub 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych w ramach realizowanego projektu (tzw. intensywność pomocy) bądź 35% lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

W przypadku małego przedsiębiorcy, wskaźnik powyższy podwyższa się o 20 %  a w przypadku średniego przedsiębiorcy o 10%. Daje to w sumie możliwość skorzystania z pomocy regionalnej do wysokości 70 %  dla małego przedsiębiorcy i 60 % dla średniego przedsiębiorcy.

Pomoc regionalną przedsiębiorca otrzymuje głównie w formie ulgi w podatku dochodowym lub w formie kwot uzyskanych z innych źródeł pomocy. Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach pomocy publicznej otrzymane z kilku źródeł krajowych lub zagranicznych podlegają sumowaniu.

Minimalna wielkość nakładów inwestycyjnych musi wynosić 100 000 EUR

Przedsiębiorca musi pozostać właścicielem składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres 3 lat.

Działalność gospodarcza związana z daną inwestycją musi być prowadzona przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

 • ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 • ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych,
 • kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 • ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Środki trwałe nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mały i średni powinny być nowe.

Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązania do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu albo dzierżawy.

Przez nową inwestycję rozumie się inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora.

Pomoc regionalna z tytułu tworzenia miejsc pracy nie może przekroczyć 35% lub 50% (45% lub 60% dla średnich i 55% lub 70% dla małych przedsiębiorców) wartości dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników przy założeniu, że nowoutworzone miejsca pracy będą zachowane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres co najmniej 3 lat. 

Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki inwestycyjne lub koszty pracy, aż do wyczerpania regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Zgodnie z zapisami §2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r.  w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (Dz. U. 2009r., Nr 112, poz. 931),Zarządzający  ma obowiązek wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie strefy  w zakresie spełnienia warunków zezwoleń.

W związku z powyższym Inwestor co kwartał – do 15 dnia miesiąca, następnego po upływie danego kwartału zobowiązany jest do  przekazywania „Kwartalnej informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorcy na podstawie udzielonego zezwolenia”.

Przetargi i rokowania

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.  na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, przeprowadza Przetargi i Rokowania

W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie i nabycie prawa do nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie strefy Zarządzający przeprowadza przetarg łączny.

W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy  o zezwolenie Zarządzający przeprowadza rokowania.

Rokowania prowadzą do:

 • ustalenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ustalenia przedmiotu działalności,
 • ustalenia minimalnej wielkości nakładów inwestycyjnych,
 • ustalenia minimalnej liczby miejsc pracy utworzonych w wyniku tej inwestycji.

Przetargi i Rokowania są podejmowane na podstawie publicznego zaproszenia, zamieszczonego w codziennej prasie ogólnokrajowej oraz  na stronie internetowej strefy.

Zaproszenie do przetargu lub rokowań zawiera:

 • dane dotyczące Zarządzającego strefą,
 • określenie sposobu uzyskania Specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań oraz cenę specyfikacji,
 • miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań – dokument opracowany przez SSE „Starachowice” S.A. zawiera:

 • informację o kryteriach oceny przedsięwzięć gospodarczych, planowanych na terenie strefy przez przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie,
 • opis sposobu przygotowania oferty, obejmujący informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci,  w tym dokumentach potwierdzających ich formę prawną oraz kondycję finansową,
 • istotne postanowienia umowy, które mają być zawarte z Zarządzającym, 
 • opis sposobu udzielania przez Zarządzającego wyjaśnień dotyczących specyfikacji,
 • określenie położonego na terenie strefy mienia, które ma być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy,
 • regulamin strefy,
 • termin związania ofertą,
 • wymagania dotyczące wpłaty kaucji gwarancyjnej, jeżeli przewiduje się jej złożenie.

W przypadku przetargu łącznego również:

 • opis nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu i wysokości oferowanej opłaty z tego tytułu,
 • wymagania dotyczące wadium.

Termin składania ofert wyznacza Zarządzający jednak nie może on być krótszy niż 21 dni licząc od dnia zaproszenia do przetargu lub rokowań.

Oferta sporządzona w języku polskim winna zawierać:

 • nazwę i siedzibę oferenta albo imię, nazwisko i adres, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,
 • wielkość, przedmiot i charakter ekonomiczny  planowanych przez oferenta przedsięwzięć gospodarczych na terenie strefy i warunków ich realizacji (biznesplan, studium wykonalności),
 • dokumenty określone w specyfikacji,
 • wysokość oferowanej ceny z tytułu nabycia praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu.

Kryteria oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy.

Ocenie podlega min:

 • dotychczasowa działalność oferenta oraz działalność  planowana na terenie strefy,
 • wartości i warunki realizacji przedsięwzięć gospodarczych (planowane inwestycje, zatrudnienie),
 • udział w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej w strefie,
 • udział w powiązaniach gospodarczych,
 • zgodność przedsięwzięć z celami rozwoju strefy,
 • stopień zagrożenia dla środowiska,
 • stopień innowacyjności produkcji.

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania  zostaje umieszczona na stronie internetowej strefy informacja o wyborze oferty oraz następuje powiadomienie pisemne wyłonionego w drodze postępowania oferenta o warunkach realizacji ustaleń przetargu lub rokowań.

SSE „Starachowice” S.A. udziela w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.