de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Kształcimy Specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic

Plakat-szkolimy-spec-186pxSpecjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. jest partnerem – realizatorem projektu „Kształcimy Specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Starachowicach oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy.

Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.08.2019 r.

Lider projektu: 

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Partnerzy:         

Powiat Starachowicki
Specjalna Strefa Ekonomiczne „Starachowice” S.A.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa z dnia 12 września 2017 r. o numerze  RPSW.08.05.01-26-0033/17-00.

DZIAŁANIA:
– Nabycie przez uczniów kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami pracodawców,
– Zwiększenie przez uczniów kompetencji kluczowych
– Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu.
– Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
– Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym

WSKAŹNIKI REZULTATU

  1. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS (szt.) – 3
    2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) – 11 K 6M (17)
    3. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe z języka obcego lub matematyki –  64K, 89M (153)
    4. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje/kwalifikacje zawodowe w ramach projektu – 110 K, 178M (288)

WSKAŹNIKI PRODUKTU
1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie (osoby) – 11K 6M (17)
2. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (osoby) – 42K 56M (98)
3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt) – 3
4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
5. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – 47K 72M (119)
6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
7. Liczba uczniów objętych wsparciem w projekcie – 122K 198M (320)

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 593 628,80 ZŁ
W TYM:
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 1 354 584,48 ZŁ
Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 152 282,32 ZŁ