de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

SSE „Starachowice „S.A. partnerem projektu „Akademia Programowania”

banner

Projekt: „Akademia Programowania”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa.

Oś priorytetowa RPSW.08.00.00   Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Projekt pt. „Akademia Programowania” jest   realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o. o.  oraz Partnerów: II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” S.A.

Okres realizacji projektu:  od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

 CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych  150 uczniów (w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn) oraz 36 nauczycieli (w tym 30 kobiet i 6 mężczyzn) z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach poprzez udział w zajęciach z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych TIK i doposażenie bazy dydaktycznej liceum w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK do końca czerwca 2021 roku, zgodnie z potrzebami określonymi w indywidualnej diagnozie.

 DZIAŁANIA:

– Wyposażenie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK wraz z modernizacją infrastruktury sieciowo- usługowej.
– Warsztaty dla nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach z zakresu korzystania i włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.
– Warsztaty i kursy dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach z zakresu m.in.: bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, robotyki, programowania, druku 3D.

 GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do grup docelowych z terenu woj. świętokrzyskiego:

 • II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach;
 • 36 nauczycieli zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach;
 • 150 uczniów II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach.

PLANOWANE EFEKTY

 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 150 uczniów
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie – 36 nauczycieli
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 143 uczniów
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 36 nauczycieli
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szkoła
 • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 186 osób
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne –  1 podmiot
 • Liczba uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach objętych wsparciem w formie pozalekcyjnych kursów rozwijających kompetencje cyfrowe – 85 uczniów
 • Liczba uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach objętych wsparciem w formie kursów programowania – 65 uczniów
 • Liczba utworzonych Międzyszkolnych Pracowni Programowania – 1 pracownia

WARTOŚĆ PROJEKTU 490 811,00 PLN w tym:
 
  ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 417 189,35 PLN
  
 Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 73 621,65 zł PLN