de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do przetargu nr 232/18 z 09.01.2018 r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl , Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Staszów, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz.U. 2015 poz. 2070).

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym nr 232/18

mającym na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości opisanej w pkt. 2 i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” lub nabędzie prawo do nieruchomości opisanej w pkt. 2 i będzie prowadził działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” bez zezwolenia.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć podmioty, zamierzające prowadzić na podstawie Zezwolenia, na terenie SSE Starachowice działalność gospodarczą, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010) i w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 465) oraz podmioty, zamierzające podjąć na terenie SSE Starachowice działalność gospodarczą bez zezwolenia, na zasadach ogólnych.
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 322/8, obręb 6 Grzybów, o powierzchni 0,9341 ha, położona w Grzybowie, powiat Staszów, objęta granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Staszów, stanowiąca własność Gminy Staszów, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1A/00031356/2. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 211 000,00 zł netto (słownie: dwieście jedenaście tysięcy złotych netto) plus podatek VAT w ustawowej wysokości.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu nr 232/18”, której koszt wynosi 15.000,00zł (+23% VAT), oraz wpłata wadium pieniężnego w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 21 100,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych) w terminie do 09.02.2018r.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy SSE „Starachowice” S.A. nr 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A. I o/Starachowice, z dopiskiem, odpowiednio: „Opłata za SIWP nr 232/18”, „Wadium do przetargu nr 232/17”

Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można odebrać w siedzibie organizatora przetargu, od dnia 12.01.2018r., w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku, za okazaniem dowodu wpłaty.

 1. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z niniejszym ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją bez zastrzeżeń, jak również potwierdzeniem, że jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.
 2. Opis, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość położona jest w miejscowości Grzybów w gminie Staszów, przy drodze wojewódzkiej nr 757 na trasie Stopnica – Staszów, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Staszów i stanowi działkę o numerze ewidencyjnym 322/8 o powierzchni 0,9341 ha. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również nie ogłoszono przystąpienia do jego sporządzenia – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów wydał decyzję o warunkach zabudowy Nr 40/2017, znak IPP-II.6730.167.2016.XI z dnia 3 kwietnia 2017r. dla inwestycji: budowa budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową i handlową.

Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów.

 1. Gmina Staszów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
 2. Oferta składana na przetarg powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.
 3. W przypadku inwestora zagranicznego, do dokumentów złożonych w języku obcym, winno być dołączone w oryginale tłumaczenie w języku polskim.
 4. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony łączny nr 232/18”, w siedzibie SSE „Starachowice” S.A. ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice w terminie do dnia 09.02.2018r. do godz. 15:00.
 5. Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz.U. 2015 poz. 2070).
 6. Komisyjne otwarcie ofert oraz część jawna przetargu nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w dniu 14.02.2018r. o godz. 10.00.
 7. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym.
 8. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu – w trybie określonym w § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
 9. Wadium wniesione przez uczestnika, który zostanie wyłoniony w wyniku przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Podmiotom, które nie zostały wyłonione w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym.
 11. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości, płatna jest na zasadach określonych w SIWP.
 12. Zawarcie umowy notarialnej, przenoszącej własność nieruchomości, nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. Organizator przetargu zawiadomi podmiot wyłoniony w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przypadku niestawienia się nabywcy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu bez uzasadnionego usprawiedliwienia lub w inny sposób uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, Gmina Staszów może odstąpić od zawarcia umowy. W tym przypadku wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.
 13. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
 14. Wynik przetargu podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. oraz Burmistrza Staszowa.
 15. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
 16. Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 17. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, a także w sytuacji gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcia ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 18. Podmioty przystępujące do przetargu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 19. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej, jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu, a także w razie braku złożenia jakiejkolwiek oferty.
 20. Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do przetargu udziela Sekretariat Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02.
 21. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Staszów http://www.staszów.pl, Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.staszow.pl/, tablica informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

Treść niniejszego ogłoszenia, dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej http://sse.bip.gov.pl/.