de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do przetargu nr 239/18 z 30.08.2018 r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494   NIP: 664-17-78-096

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”, w oparciu o „Zasady Zbywania Składników Aktywów Trwałych Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach”, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  SSE „Starachowice” S.A. Nr 1/04/2018 z dnia 03 kwietnia 2018r.,

zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 239/18 z 30.08.2018r., mającego na celu wyłonienie podmiotu, który:

nabędzie prawo własności do nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej na przeważającym obszarze lasy,  położonej w Starachowicach, powiat starachowicki, przy ulicy Strzelniczej, (obręb 0001) stanowiącej własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Starachowicach, prowadzi księgę wieczystą nr KL1H/00029938/6, o łącznej powierzchni 0,9487 ha. Na w/w nieruchomość składają się  dwie działki ewidencyjne o numerach: 162/22 o powierzchni 0,5628 ha oraz 162/58 o powierzchni 0,3859 ha.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie jednostek A! A3 B1` B2 STREFA na obszarze miasta Starachowice przyjętego Uchwałami Rady Miejskiej w Starachowicach  Nr VIII/7/2011 i XI/3/2011 w dniach 26.08.2011 r. oraz 21.10.2011 r. wskazane działki przeznaczone są jako – 30P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 z późń. zm.) – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tej nieruchomości.

 Cena wywoławcza nabycia własności nieruchomości wynosi 362 828,60 zł (słownie trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych 60/100) plus podatek VAT w wysokości ustawowej.

Wymagane jest postąpienie w wysokości co najmniej 1% ceny wywoławczej.

 Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. wpłata wadium (10% ceny wywoławczej) – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SSE „Starachowice” S.A. nr 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A. I o/Starachowice, z dopiskiem „Wadium do przetargu nr 235/18” najpóźniej do dnia 06.09.2018. (za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki.
 2. zapoznanie się z treścią „Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach”, stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały WZA SSE „Starachowice” S.A. Nr 1/04/2018 z dnia 03 kwietnia 2018r. (treść niniejszego dokumentu dostępna jest na stronie internetowej http://www.sse.com.pl/akty-prawne/),
 3. złożenie pisemnej oferty. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg nr 239/18”, w siedzibie Spółki, do dnia 10 września 2018r. do godziny 1500.

Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko lub firmę i adres-siedzibę Oferenta;
 2. dowód wniesienia wadium;
 3. datę sporządzenia oferty;
 4. wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;
 5. wskazanie oferowanej ceny netto plus podatek VAT;
 6. oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni;
 7. oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zasad;
 8. podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
 9. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.

Wgląd do operatu szacunkowego z wyceny przedmiotowej nieruchomości możliwy jest w dniach 03-07 września br. w sekretariacie SSE „Starachowice” S.A., godzinach 8.00-15.00. W tym samym terminie istnieje możliwość dokonania oględzin przedmiotowej nieruchomości.

Przetarg na udostępnienie nieruchomości odbędzie się 11 września 2018r. o godz. 1100, w siedzibie organizatora przetargu.

Komisja przetargowa dokona oceny najkorzystniejszej oferty, kierując się kryterium najwyższej ceny.

Dopuszcza się możliwość rozłożenia zapłaty oferowanej ceny na dwie równe raty, przy czym pierwsza zostanie wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, druga zostanie wpłacona wraz z odsetkami wyliczonymi wg wskaźnika VIBOR 3M nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia sprzedaży. Zabezpieczeniem pozostałej do zapłaty kwoty będzie ustanowiona hipoteka na rzezcz SSE Starachowice S.A. w wysokości 150 % wysokości raty.

O miejscu i terminie zawarcia umowy zbycia składnika aktywów trwałych Spółka zawiadomi pisemnie Oferenta wyłonionego jako nabywcę w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania, przy czym data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Zarządzający:

 1. odrzuca ofertę jeśli nie odpowiada ona wymogom określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 2. może unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do przetargu udziela Sekretariat Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.

Tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.sse.com.pl