de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do przetargu nr 240/19 z 17.01.2019 r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl , Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494   NIP: 664-17-78-096

jako organizator przetargu, w oparciu o „Zasady Zbywania Składników Aktywów Trwałych Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach”, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy SSE „Starachowice” S.A. Nr 1/04/2018 z dnia 03 kwietnia 2018r.,

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 240/19

mającym na celu wyłonienie podmiotu, nabędzie prawo własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piekoszowie, powiat kielecki, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1578/364 (obręb 0013 Piekoszów), o powierzchni 3,8916 ha, stanowiącej własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00139835/2. Nieruchomość położona jest w obszarze nieobjętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydanymi decyzjami Wójta Gminy Piekoszów nr 209/07 z dnia 05 marca 2008r. i nr 209-1/07 z dnia 04 maja 2009r. o warunkach zabudowy teren przeznaczony jest pod budowę budynków usługowych i przemysłowych w ramach Parku Regionalnego Przemysłowego. Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa rozdzielcza, stanowiąca własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., niebędąca przedmiotem przetargu.

Cena wywoławcza nabycia własności nieruchomości wynosi 1 800 000 zł (słownie netto: jeden milion
osiemset tysięcy złotych) plus podatek VAT w wysokości ustawowej.
Wymagane jest postąpienie w wysokości co najmniej 1% ceny wywoławczej.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. wpłata wadium (10% ceny wywoławczej) – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SSE „Starachowice” S.A. nr 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A. I o/Starachowice, z dopiskiem „Wadium do przetargu nr 240/19” najpóźniej do dnia 22.01.2019r. (za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki).
 2. zapoznanie się z treścią „Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach”, stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały WZA SSE „Starachowice” S.A. Nr 1/04/2018 z dnia 03 kwietnia 2018r. (treść niniejszego dokumentu dostępna jest na stronie internetowej http://www.sse.com.pl/akty-prawne/),
 3. złożenie pisemnej oferty. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg nr
  240/19”, w siedzibie Spółki, do dnia 24 stycznia 2019r. do godziny 1500.

Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko lub firmę i adres-siedzibę Oferenta;
 2. dowód wniesienia wadium;
 3. datę sporządzenia oferty;
 4. wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;
 5. wskazanie oferowanej ceny netto plus podatek VAT;
 6. oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni;
 7. oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zasad;
 8. podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie
  praw i obowiązków majątkowych;
 9. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby
  podpisującej ofertę.

Wgląd do operatu szacunkowego z wyceny przedmiotowej nieruchomości możliwy jest w dniach 18-24 stycznia br. w sekretariacie SSE „Starachowice” S.A., godzinach 8.00-15.00. W tym samym terminie istnieje możliwość dokonania oględzin przedmiotowej nieruchomości. Przetarg na udostępnienie nieruchomości odbędzie się 25 stycznia 2019r. o godz. 11.00, w siedzibie organizatora przetargu.

Komisja przetargowa dokona oceny najkorzystniejszej oferty, kierując się kryterium najwyższej ceny. Dopuszcza się możliwość rozłożenia zapłaty oferowanej ceny na cztery równe raty, przy czym pierwsza zostanie wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży. Kolejne raty zostaną wpłacone, wraz z odsetkami wyliczonymi wg wskaźnika VIBOR 3M w terminach:

 • II rata do dnia 31.12.2019r.,
 • III rata do dnia 30.06.2020r.
 • IV, ostatnia rata do dnia 31.12.2020r.

Zabezpieczeniem pozostałej do zapłaty kwoty będzie ustanowiona hipoteka na rzecz SSE Starachowice S.A. w wysokości 150 % pozostałej do zapłaty kwoty.
O miejscu i terminie zawarcia umowy zbycia składnika aktywów trwałych Spółka zawiadomi pisemnie Oferenta wyłonionego jako nabywcę w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania, przy czym data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Zarządzający:

 1. odrzuca ofertę jeśli nie odpowiada ona wymogom określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 2. może unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do przetargu udziela Sekretariat
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.
Tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02.
Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.sse.com.pl