de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do przetargu nr 241/19 z 23.01.2019 r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494 NIP: 664-17-78-096

jako organizator przetargu, w oparciu o

„Zasady Zbywania Składników Aktywów Trwałych Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach”,

stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SSE „Starachowice” S.A. Nr 1/04/2018 z dnia 03 kwietnia 2018r.,

zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 241/19 z 23.01.2019r., mającego na celu wyłonienie podmiotu, który:

 • nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Starachowicach, powiat starachowicki, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 727/13 (obręb 0001 Starachowice), o powierzchni 0,0153 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00039810/6.
 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1, B2, na obszarze miasta Starachowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/7/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 245 poz. 2823 z dnia 12 października 2011r.). Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, ww. działka położona jest na terenie 70KDD – tereny dróg publicznych klasy „D” dojazdowych. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się poza terenem obszaru objętego rewitalizacją oraz nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu ani nie wydano dla niej decyzji na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Cena wywoławcza netto wynosi 27 791 zł (słownie zł: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych) plus podatek VAT w wysokości ustawowej. Wymagane jest postąpienie w wysokości co najmniej 1% ceny wywoławczej.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • wpłata wadium (10% ceny wywoławczej) – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SSE „Starachowice” S.A. nr 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A. I o/Starachowice, z dopiskiem „Wadium do przetargu nr 241/19” najpóźniej do dnia 04.02.2019r. (za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki),
 • zapoznanie się z treścią „Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach”, stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały WZA SSE „Starachowice” S.A. Nr 1/04/2018 z dnia 03 kwietnia 2018r. (treść niniejszego dokumentu dostępna jest na stronie internetowej http://www.sse.com.pl/akty-prawne/),
 • złożenie pisemnej oferty. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg nr 241/19”, w siedzibie Spółki, do dnia 06 lutego 2019r. do godziny 1500

Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko lub firmę i adres-siedzibę Oferenta;
 2. dowód wniesienia wadium;
 3. datę sporządzenia oferty;
 4. wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;
 5. wskazanie oferowanej ceny netto plus podatek VAT;
 6. oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni;
 7. oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zasad;
 8. podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
 9. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.

Wgląd do operatu szacunkowego z wyceny przedmiotowej nieruchomości możliwy jest w dniach 25 stycznia do 06 lutego br. w sekretariacie SSE „Starachowice” S.A., godzinach 8.00-15.00. W tym samym terminie istnieje możliwość dokonania oględzin przedmiotowej nieruchomości.

Przetarg na udostępnienie nieruchomości odbędzie się 07 lutego 2019r. o godz. 11.00, w siedzibie organizatora przetargu.

Komisja przetargowa dokona oceny najkorzystniejszej oferty, kierując się kryterium najwyższej ceny.

O miejscu i terminie zawarcia umowy zbycia składnika aktywów trwałych Spółka zawiadomi pisemnie Oferenta wyłonionego jako nabywcę w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania, przy czym data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zarządzający:

 1. odrzuca ofertę jeśli nie odpowiada ona wymogom określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 2. może unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do przetargu udziela Sekretariat Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.

Tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.sse.com.pl