de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do składania ofert – czyszczenie kanalizacji deszczowej

 Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494   NIP: 664-17-78-096

 zaprasza do złożenia oferty na czyszczenie kanalizacji deszczowej na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” –Podstrefa Starachowice, obszar nr 1.

Szczegółowe wymogi i informacje odnośnie zakresu prac, przygotowania oferty i warunków stawianych Wykonawcom zawierają załączone do niniejszego zaproszenia Wymogi konkursu ofert.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4dust.1pkt 9 ustawy Prawo zamówień Publicznych w związku z art.9a ust.1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Ofertę w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta – czyszczenie kanalizacji deszczowej” należy złożyć w Biurze Zarządu Spółki , 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 (pok. 401),

w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. godz. 1530

Wadium nie jest wymagane, ale Zamawiający zastrzega sobie  prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Podczas otwarcia ofert nie wymagana jest obecność przedstawicieli Oferentów.

 Wymogi konkursu ofert

na czyszczenie kanalizacji deszczowej na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” –Podstrefa Starachowice, obszar nr 1. 

 1. Zamawiającym jest Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29.
 2. Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie kanalizacji deszczowej na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” –Podstrefa Starachowice, obszar nr 1.
 1. Zakres prac do wykonania obejmuje:
 1. czyszczenie potoku Nr 1 o długości 2200 mb, na odcinku od osadnika III B do rzeki Kamiennej oraz przepust kolejowy o długości L= 12 mb,
 2. czyszczenie potoku nr 3 o długości 1 200 mb wraz z przepustami – 6 szt.,
 3. czyszczenie osadnika błota i tłuszczu III B o wymiarach dna 30 x 40 m, wymiary korony 36 x 46 m, pojemności użytkowej 1 560 m³ i średniej głębokości użytkowej 1,3 m,
 4. czyszczenie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Radomskiej do odolejacza przy „bramie zegarowej” o długości 790 mb, w tym 28 studni                        i 6 szt. kratek ściekowych,
 5. czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Głównej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Cz. Klarnera (d. Bema) do ogrodzenia MAN -a, dł. 200 mb- Ø200 ( z przykanalikami),
 6. czyszczenie kanalizacji deszczowej w Cz. Klarnera ( d.ul. Bema) , na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do ogrodzenia MAN -a, dł. 70 mb- Ø500       ( z przykanalikami),
 7. czyszczenie odolejacza wód opadowych na ul. Narzędziowej (d. ul. Zielona), (przy „bramie  zegarowej),
 8. czyszczenie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Energetycznej i Stara 266 (d. ul. Ciasna)o długości:42mb- Ø150, 221mb- Ø200, 43 mb – Ø300, w tym 18 studni 11 wpustów ulicznych z przykanalikami,
 9. czyszczenie kanalizacji deszczowej w E. Kwiatkowskiego (d. ul. Wieżowa), od ob. 30a do Cersanit S.A.    o długości 275 mb Ø600, w tym:10 szt. studzienek  rewizyjnych i 7 szt. wpustów ulicznych z przykanalikami,
 10. czyszczenie kanalizacji deszczowej E. Kwiatkowskiego (d. ul. Węglowa) o długości: 260 mb Ø500, 132 mb Ø200, 36 mb odwodnienia liniowego typu  U 250, 12 szt. studzienek Ø 200 i 12szt. wpustów ulicznych (z  przykanalikami),
 11. czyszczenie kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Radomskiej             o długości : 90 mb Ø200 mm, 70 mb Ø400, w tym 9 szt. studni i 6 szt.  wpustów ulicznych.
 1. Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach i usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie ich wykonywania.
 1. Wykonawca jest zobowiązany zutylizować osady pochodzące z czyszczenia kanalizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i udokumentować Zamawiającemu protokół z wykonanych czynności, będący potwierdzeniem utylizacji wytworzonego odpadu, jako warunek dokonania odbioru  końcowego  przedmiotu umowy.
 2. Oferty w zapieczętowanych kopertach z napisem „Czyszczenie kanalizacji deszczowej” należy składać w sekretariacie SSE „Starachowice” S.A. przy       Radomskiej 29 w Starachowicach, pok. 401, w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. do godz. 15 30.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2018 r. o godz. 830. Obecność przedstawicieli Oferentów przy otwarciu ofert nie jest wymagana.
 4. W przypadku odrzucenia wszystkich ofert, konkurs będzie unieważniony, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich zainteresowanych Wykonawców.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. W przypadku odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują  żadne środki prawne oraz roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
 6. Oferta i wszystkie wymienione niżej dokumenty załączone do oferty musza być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta i składać się z kolejno ponumerowanych stron.
 7. Oferta musi zawierać:
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z oświadczeniem, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie.
  • Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu konkursu.
  • Potwierdzenie wymaganego terminu wykonania robót.
  • Oświadczenie Oferenta, że wartość złożonej oferty nie ulegnie zmianie do końca okresu realizacji prac.
  • Referencje osób lub instytucji na rzecz których Oferent wykonywał dotychczas prace identyczne lub o zbliżonym charakterze, przypadku, gdy Oferent nie współpracował wcześniej z Zamawiającym.
  • Oświadczenie o braku zaległości w podatkach.
  • Oświadczenie o braku zaległości w stosunku do ZUS.
  • Oświadczenie, że Oferent jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT i kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.
  • Zgodę na wprowadzenie do umowy z wyłonionym w wyniku konkursu Oferentem kar umownych na zasadach ogólnych w wysokości:
 8. 0,2% wartości robót netto ustalonej ostatecznym rozstrzygnięciem konkursu za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu określonego w pkt 4 Wymogów Konkursu
 9. 20% wartości robót netto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  • Cenę oferty zapisaną w złotych polskich jako cena netto i brutto, cyfrowo i słownie.
  • Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
  • Oświadczenie Oferenta, że zakres prac jest w pełni dla niego zrozumiały, a cena oferty obejmuje wszystkie elementy, niezbędne do prawidłowego wykonania robót, zgodnego z obowiązującymi przepisami.
  • Termin związania ofertą.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych trakcie realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w celu realizacji zamówienia.
 10. Zapłata za wykonanie robót nastąpi po wykonaniu całego zakresu robót. Podstawę do sporządzenia faktury stanowić będzie Protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Termin realizacji faktury Wykonawcy – do 30 dni od daty wpływu prawidłowego dokumentu do Zamawiającego.
 11. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Oferentami jest Kierownik Biura Inwestycji i Administracji – obowiązuje forma pisemna porozumiewania się Stron umowy.
 12. W sprawach ogólnych porządkowych możliwy jest kontakt telefoniczny – na wskazany nr tel. (041)41 275-48-72 lub fax (041) 275-41-02. Wszelkie sprawy merytoryczne, oświadczenia i zawiadomienia tak Zamawiającego, jak i Oferentów wymagają formy pisemnej, w przypadku Zamawiającego kierowanej na adres: SSE „Starachowice” S.A., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29, w przypadku Wykonawcy na adres podany w ofercie.
 13. Oceny spełnienia warunków wymaganych przez Zamawiającego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Zarząd SSE „Starachowice” S.A.
 14. Zamawiający wykluczy z konkursu Oferenta jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla przebiegu postępowania są nieprawdziwe.
 15. Złożonych ofert Zamawiający nie zwraca.
 16. Z przeprowadzonego Konkursu sekretarz Komisji sporządzi protokół.
 17. Protokół z działalności Komisji będzie jawny w zakresie wyniku.
 18. Wadium nie jest wymagane, ale Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub ograniczenia zakresu zlecanych prac.
 19. Umowa na wykonanie prac zostanie zawarta w terminie 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyboru dokonanego przez komisję konkursową przez Zarząd SSE „Starachowice” S.A.
 20. Wszystkie zmiany warunków umownych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 21. Złożonych ofert Zamawiający nie zwraca.
 22. Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert zobowiązuje się do:
 • zapewnienia swoim pracownikom we własnym zakresie zaplecza socjalnego.
 • zabezpieczenia swojego miejsca pracy pod względem bhp i p.poż.

Wymogi konkursu opracowano: Biuro Inwestycji i Administracji

Uzgodnił Radca Prawny

Zatwierdził: Zarząd SSE „Starachowice” S.A.

 

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UMOWY