de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do składania ofert na badanie Sprawozdania Finansowego za 2017 r.

logo_pngZarząd SSE „Starachowice ” S.A. zaprasza  firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenia badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tego sprawozdania, zgodnie z Rozdziałem 7 Ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U.z 2016r.  poz. 1047 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1089).

Od biegłego rewidenta oczekujemy:

 • gotowości do obecności na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok ubiegły  w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki;
 • gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego;
 • przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji  o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki;

Oferta powinna zawierać:

 1. informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności,  wpisie  na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 2. cenę za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem  z badania sprawozdania oraz ewentualne koszty czynności  opisanych powyżej,
 3. projekt umowy,
 4. potwierdzenie doświadczenia firmy oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych spółek,
 5. potwierdzenie doświadczeń w badaniu podmiotów o skali podobnej do naszej spółki,
 6. liczbę zatrudnionych biegłych;
 7. wartość sumy gwarantowanej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 8. udokumentowane potwierdzenie posiadanego doradztwa prawnego i podatkowego.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania:

 • wstępnego do 30 stycznia 2018 r.;
 • ostatecznego do 28 lutego 2018 r.;
 • przekazania sprawozdania z badania do 14 marca 2018 r.

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  SSE „STARACHOWICE” S.A. w terminie do 12 września 2017r. na adres:

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
ul. Radomska 29, pokój nr 401  27-200 Starachowice .

Wybranie oferty nastąpi w siedzibie Spółki  do 31 października 2017 r.

Rada Nadzorcza  Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dane dotyczące Spółki w celu przygotowania  wyceny za  badanie, zostaną przesłane faksem lub e-mailem na wskazany przez Państwa adres.

Dodatkowych informacji udzieli Państwu  Biuro Finansowo- Księgowe pod nr tel. (41) 274-32-09 lub adresami elektronicznymi: finanse@sse.com.pl i finanse.gosia@sse.com.pl

Badanie winno być przeprowadzone przez dwóch biegłych rewidentów.