de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do składania ofert na badanie Sprawozdania Finansowego za lata 2018 i 2019

logo_png

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019.

 1. Firma Zamawiającego:

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedziba w Starachowicach (adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000070790, o numerze NIP: 6641778096, kapitał zakładowy w wysokości 16.688.700,00 zł. wpłacony całości.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. i rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r. oraz sporządzenie sprawozdania z badania, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2018r. poz. 395) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1089).

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019 należy składać na adres: Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 w terminie do dnia 01.10.2018r.

Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu.

 1. W ramach badania Spółka oczekuje od Wykonawcy w szczególności:

a) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wraz z przekazaniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 do 14 lutego 2019r., zaś za rok obrotowy 2019 do 14 lutego 2020r.

b) dostarczeniu wersji elektronicznej dokumentu, o którym mowa w pkt.4a) w formacie .doc. i  .pdf oraz w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego

c) gotowości do obecności kluczowego biegłego rewidenta, na posiedzeniach Rady Nadzorczej, Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszt uczestnictwa ponosi firma audytorska;

d) przekazaniu do wiadomości Rady Nadzorczej w przypadku sporządzonych dla Zarządu w formie tzw. listu do Zarządu, informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Firma audytorska musi spełniać wymogi, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1089).

 1. Warunki oferty:

     Oferta powinna zawierać w szczególności:

a) informację o oferencie, tj.:

 • forma prowadzonej działalności – do oferty należy załączyć aktualny odpis  z właściwego rejestru,
 • potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 • aktualna polisa OC podmiotów uprawnionych do badania,
 • informację o doświadczeniu oferenta oraz kluczowego biegłego rewidenta     w badaniu sprawozdań spółek;
 • informacja czy oferent prowadzi doradztwo prawne i podatkowe;

b) oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym dotyczących posiadania uprawnień do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami wyrażonymi w ww. ustawie oraz o wpisie na listę firm audytorskich, o której mowa w ww. ustawie;

c) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta/biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

d) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta/biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania Spółki za rok 2018 wraz z potwierdzeniem wpisu każdego z nich do rejestru biegłych rewidentów oraz podaniem informacji na temat ich dotychczasowych doświadczeń na rynku audytorskim;

e) łączną cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badań uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent;

f) projekt umowy;

g) wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat oraz ewentualne dodatkowe informacje o doświadczeniu i pozycji na rynku audytorskim,

h) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, przy czym określa się ostateczny termin badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 do dnia 14 lutego 2019 roku, zaś za rok obrotowy 2019 do dnia 14 lutego 2020 roku.

Informacje nas temat Spółki można uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną, pod adresem finanse@sse.com.pl lub finanse.gosia@sse.com.pl  telefon: 412743209.

Brak którejkolwiek informacji lub dokumentu wymienionych w pkt. 5 będzie skutkować odstąpieniem od oceny oferty.

Badanie winno być przeprowadzone przez dwóch biegłych rewidentów.

 1. Data i miejsce wyboru oferty:

Wybór ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi w siedzibie Spółki do dnia 20.10.2018 roku. Otwarcie ofert jest niejawne.

O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Rada Nadzorcza Spółki