de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 244/19

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Iłża, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (dz. U. 2018, poz. 1162), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 244/19, mającym na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości opisanej w pkt. 2. ninejszego ogłoszenia.

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) – po spełnieniu warunków podanych w ogłoszeniu o przetargu, oraz warunków określonych odrębnymi przepisami
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Iłży, powiat radomski, obręb 0001 Iłża, częściowo objęta granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 2580/4, 2582/1, 2578/4, 2587/4, 2585/4, 4423/2 o łącznej powierzchni 0,4649 ha.
 • Działki o numerach ewidencyjnych 2580/4, 2582/1 stanowią własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., dla których Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr RA1L/00047960/7.
 • Działki o numerach ewidencyjnych 2578/4, 2587/4 stanowią własność Gminy Iłża, dla których Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KW 6817.
 • Działka o numerze ewidencyjnym 2585/4 stanowi własność Gminy Iłża, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr RA1L00048069/8.
 • Działka o numerze ewidencyjnym 4423/2 stanowi własność Gminy Iłża, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KW 42405
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 81 000 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych netto) plus podatek VAT w ustawowej wysokości. Wymagane jest postąpienie w wysokości nie mniejszej niż 1% wartości ceny wywoławczej tj. 810 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych).
 2. Opis, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość położona jest w Iłży, przy ulicy Przemysłowej, z dojazdem do Drogi Krajowej Nr 9, częściowo na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwałą nr XXIV/129/08 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 czerwca 2008r (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 177, poz. 6323 z dnia 17.10.2008r.), to teren działalności produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług z obiektami towarzyszącymi.

Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów.

 1. Warunkami udziału w przetargu są:
 • Wpłata wadium pieniężnego w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 8 100 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych) w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2019r.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy SSE „Starachowice” S.A. nr 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A. I o/Starachowice, z dopiskiem, odpowiednio: „Wadium do przetargu nr 242/19”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym SSE „Starachowice” S.A.

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu oraz specyfikacją istotnych warunków przetargu nr 242/19 i ich akceptacją bez zastrzeżeń, jak również potwierdzeniem, że jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.

Zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu Nr 244/19– niniejsza specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej pod adresem Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu – 244/19

 • Złożenie oferty pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony nr 244/19”, w siedzibie SSE „Starachowice” S.A. ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice w terminie do dnia 21 października 2019r., do godz. 15:00.
 1. Ofertę sporządza się w formie pisemnej, w języku polskim i powinna zawierać w szczególności:
 • imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę i adres-siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia oferty;
 • dowód wniesienia wadium,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oferowaną cenę netto plus podatek VAT i sposób jej zapłaty;
 • podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
 • odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
 1. W przypadku inwestora zagranicznego, do dokumentów złożonych w języku obcym, winno być dołączone w oryginale tłumaczenie w języku polskim.
 2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. oraz Gmina Iłża nie ponoszą odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
 3. Oferty podlegają ocenie na podstawie art. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490), oraz w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.
 4. Komisyjne otwarcie ofert oraz część jawna przetargu nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w dniu 25 października 2019r. o godzinie 11.00.
 5. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym.
 6. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu – w trybie określonym w § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
 7. Wadium wniesione przez uczestnika, który zostanie wyłoniony w wyniku przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 8. Podmiotom, które nie zostały wyłonione w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym.
 9. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości, płatna jest na zasadach określonych w SIWP.

Zawarcie umowy notarialnej, przenoszącej własność nieruchomości, nastąpi w terminie wyznaczonym przez właściciela nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Zarządzający, jako organizator przetargu, zawiadomi podmiot wyłoniony w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przypadku niestawienia się nabywcy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu bez uzasadnionego usprawiedliwienia lub w inny sposób uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, Gmina Iłża może odstąpić od zawarcia umowy. W tym przypadku wpłacone wadium przepada na rzecz Zarządzającego strefą.

 1. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
 2. Wynik przetargu podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. oraz Burmistrza Miasta i Gminy Iłża.
 3. Zwycięzca przetargu może ubiegać się o wydanie decyzji o wsparciu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2019r o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. 2018, poz. 1713).
 4. Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, a także w sytuacji gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 6. Podmioty przystępujące do przetargu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).
 7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej, jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu, a także w razie braku złożenia jakiejkolwiek oferty.
 8. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: strona internetowa Urzędu Miejskiego w Iłży www.ilza.pl, Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.ilza.pl, tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Iłży.
 9. Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://sse.bip.gov.pl/.
 10. Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do przetargu udziela Sekretariat Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02.