de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie SSE „Starachowice” w sezonie 2018/2019 – zaproszenie do składania ofert

Specjalna Strefa Ekonomiczna  „Starachowice” S.A.

 siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

zaprasza  do złożenia oferty na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w sezonie 2018/2019.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w sezonie zimowym 2018/2019 tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg i parkingów o łącznej powierzchni 54 890 m2.

Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadać bazę sprzętową na terenie powiatu Starachowickiego.

2. Sposób przygotowania oferty:

 • Oferta ma być napisana w języku polskim.
 • Oferta może być złożona osobiście lub pocztą.
 • Oferta ma obejmować całość zamówienia.
 • Cena podana w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie i obejmować wykonanie jednorazowej usługi odśnieżania i zwalczania śliskości dróg i parkingów o łącznej powierzchni 54 890,00 m2,
 • Oferowana cena powinna zawierać wartość brutto oraz obowiązujący podatek od towarów i usług.

3. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

 • formularz ofertowy wg załączonego wzoru
 • wykaz sprzętu,
 • kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego oferenta do występowania w obrocie prawnym,
 • oświadczenie oferenta, że podana cena jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania,
 • oświadczenie, oferenta, że posiada bazę sprzętową na terenie powiatu Starachowickiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych trakcie realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w celu realizacji zamówienia.

4. Kryterium, którym będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty jest Cena -100%

5. Wymagany termin realizacji zamówienia- od daty podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r.

6. Wymogi dotyczące  realizacji przedmiotu zamówienia:

 • sprzęt pracujący przy realizacji zamówienia ma być prawidłowo oznakowany ( światła pulsujące na pracującym sprzęcie),
 • wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu dróg i parkingów;
 • wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu oraz materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a w przypadku awarii pracującego sprzętu do niezwłocznego podstawienia sprzętu zastępczego,
 • oferent zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu zamówienia do używania materiałów uszorstniających zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami.

7. Ofertę w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie z napisem: „Akcja Zima 2018/2019” należy złożyć w terminie do dnia 31.10. 2018 r. do godz. 1530 w siedzibie zamawiającego:

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A., Radomska 29, pok. nr 401, 27-200 Starachowice

8. Osobami upoważnionymi przez zamawiającego do kontaktów z oferentami są:

 • Ewa Fogiel – Kierownik Biura Administracji i Inwestycji

        tel. (041) 275-48-72; e- mail: inwestycje@sse.com.pl

 • Marta Zięba – Specjalista ds. Administracji i Inwestycji

       tel. (041) 257-48-72; e- mail: inwestycje.marta@sse.com.pl

9. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych  na podstawie art. 4d ust 1 p 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych),w związku  z art. 8a ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 ze zm.)

10. Zamawiający zastrzega sobie  prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

11. Załączniki: