de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

ohpAdres: ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
Telefon: +48 41 200-17-50
Fax: +48 41 200-17-60
E-mail: swietokrzyska@ohp.pl
WWW: www.swietokrzyska.ohp.pl

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Pracy i polityki Społecznej. OHP realizują zadania państwa w obszarze polityki społecznej w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji młodego pokolenia, a także zadania w zakresie jego kształcenia i wychowania. Stanowią uzupełniające ogniwo w systemie wychowania, resocjalizacji i reedukacji młodzieży, która wypadła z powszechnego systemu edukacji.

OHP nie jest organem prowadzącym szkoły. Wspomagamy we współpracy z samorządem lokalnym zdobywanie wykształcenia ogólnego i zawodowego poprzez uczestnictwo w OHP. W ramach polskiego systemu oświaty swoją ofertę kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce kontynuować naukę szkolną łącząc ją z pracą zarobkową.

Jest to młodzież, która:

  • nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, a   pragnie zdobyć kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne,
  • pragnie uzupełnić ponadgimnazjalne wykształcenie ogólne i zawodowe.

Uczestnicy OHP w wieku 15-18 lat biorą aktywny udział w zadaniach o charakterze sportowo-rekreacyjnym (spartakiady, turnieje, rajdy, wycieczki) oraz kulturalno-oświatowym (konkursy, festiwale, imprezy okolicznościowe) organizowane zarówno na szczeblu centralnym i ogólnopolskim, jak i regionalnym, wojewódzkim i lokalnym; młodzież podnosi swoje umiejętności społeczne m.in. poprzez udział w pracach Wojewódzkiego Klubu Aktywnych. W naszych jednostkach organizacyjnych młodzież ma zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej. W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach oraz w Hufcach Pracy w Pińczowie i Jędrzejowie istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia. Zapewniamy naszym uczestnikom całodobową opiekę wychowawczą oraz darmowe przyuczenie do wykonywania zawodu. W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy z dnia 20.04.2004r. – art. 6.3. cyt.: „Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia”. Grupę tą stanowi młodzież w wieku 18-25 lat, która ukończyła szkoły ponadgimnazjalne (bądź są to uczniowie ostatnich klas tych szkół), są to absolwenci wyższych uczelni czyli młodzież wykształcona i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi, zagrożona jednak bezrobociem. Dla tej młodzieży OHP oferuje i zapewnia wszelakie działania z obszaru rynku pracy, tj.:

  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • nauka aktywnego poszukiwania pracy,
  • szeroką ofertę atrakcyjnych szkoleń zawodowych.