de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Sprostowanie dotyczące nieograniczonego przetargu pisemnego nr 245/19 z 11.10.2019r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

 

Dotyczy: zaproszenia do nieograniczonego przetargu pisemnego nr 245/19 z 11.10.2019r.

Organizator przetargu nr 245/19 z 11.10.2019r, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, informuje, iż dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w ogłoszeniu nr 245/19 z dnia 11.10.2019r. dotyczącym zaproszenia do nieograniczonego przetargu pisemnego nr 245/19 z 11.10.2019r., mającego na celu wyłonienie podmiotu, który: nabędzie prawo własności pojazdu marki SKODA SUPERB III, nr rej. TK 0329T, nr VIN TMBAL7NP2H7531228, stanowiącego składnik aktywów trwałych Spółki.

W ogłoszeniu, punkt 1 warunków udziału w przetargu winien brzmieć:

  1. „wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium pieniężnego w wysokości 5% ceny wywoławczej brutto, tj.  3 620 zł (słownie” trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych)  – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SSE „Starachowice” S.A. nr 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A. I o/Starachowice, z dopiskiem „Wadium do przetargu nr 245/19” (za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki).”