de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Ulgi i Preferencje

Przedsiębiorca działający w ramach udzielonego zezwolenia może korzystać z pomocy regionalnej z dwóch tytułów:

 • poniesionych nakładów inwestycyjnych

lub

 • utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.

Maksymalną wielkość pomocy regionalnej, jaką może otrzymać przedsiębiorca na projekt inwestycyjny, wynosi 35% lub 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych w ramach realizowanego projektu (tzw. intensywność pomocy) bądź 35% lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

W przypadku małego przedsiębiorcy, wskaźnik powyższy podwyższa się o 20 %  a w przypadku średniego przedsiębiorcy o 10%. Daje to w sumie możliwość skorzystania z pomocy regionalnej do wysokości 70 %  dla małego przedsiębiorcy i 60 % dla średniego przedsiębiorcy.

Pomoc regionalną przedsiębiorca otrzymuje głównie w formie ulgi w podatku dochodowym lub w formie kwot uzyskanych z innych źródeł pomocy. Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach pomocy publicznej otrzymane z kilku źródeł krajowych lub zagranicznych podlegają sumowaniu.

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki inwestycyjne lub koszty pracy, aż do wyczerpania regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Minimalna wielkość nakładów inwestycyjnych musi wynosić 100 000 EUR

Pomoc regionalna z tytułu tworzenia miejsc pracy nie może przekroczyć 35% lub 50% (45% lub 60% dla średnich i 55% lub 70% dla małych przedsiębiorców) wartości dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;
 • prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540);
 • usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy;
 • usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców wtórnych, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem: a )odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5, b) odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27, c) odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3, d )usług w zakresie odzysku surowców; surowców wtórnych określonych w grupie 38.3;
 • usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;
 • obiektów budowlanych i robót budowlanych określonych w sekcji F PKWiU;
 • handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;
 • usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;
 • usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z: a) nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map określonych w kategorii 58.11.6, b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list w szczególności adresowych, telefonicznych określonych w kategorii 58.12.3, c) nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków określonych w kategorii 58.14.4, d) nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3, e) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4, f) nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;
 • usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z: a) produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych określonych w kategorii 59.20.3, b) nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych określonych w dziale 60, c) pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9
 • usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;
 • usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem: a) usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1, b) usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2, c) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2, d) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72;
 • usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;
 • usług administracji publicznej i obrony narodowej; usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych oraz edukacji, usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;
 • pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego określonych w grupie 95.1 PKWiU;
 • usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;
 • działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);

Zezwolenia nie udziela się również:

 • w przypadkach określonych w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 i 5 oraz art. 13 lit. a-c i lit. e rozporządzenia nr 651/2014;
 • dużemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 na prowadzenie na obszarach należących do województwa mazowieckiego działalności gospodarczej wchodzącej w zakres tej samej klasy działalności, określonej zgodnie z przepisami wydanymi w odniesieniu do klasyfikacji działalności na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z pózn. zm. ), co działalność prowadzona przez tego przedsiębiorcę na tych obszarach.

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE „Starachowice” :

 • Wypełnienie i dostarczenie do SSE „Starachowice” S.A. dokumentu „Deklaracji Wstępnej Inwestora”, który inicjuje procedurę. Deklaracja zawiera informacje o dotychczasowej działalności oraz określa podstawowe założenia planowanego przedsięwzięcia (rodzaj działalności gospodarczej, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych, liczbę planowanych miejsc pracy, przewidywane terminy realizacji inwestycji, lokalizacje i wielkość terenu niezbędnego pod inwestycję, zapotrzebowanie dot. infrastruktury technicznej itp).
 • Propozycja SSE „Starachowice” S.A. lokalizacji w strefie -1 tydzień od daty złożenia Deklaracji Wstępnej Inwestora.
 • Negocjacje, uzgodnienia-możliwie niezwłocznie po propozycji lokalizacji.
 • Wniosek Inwestora o Wszczęcie Postępowania Przetargowego lub Rokowań.
 • Zaproszenie do przetargu lub rokowań – 2-3 dni od daty złożenia Wniosku inwestora o wszczęcie postępowania przetargowego lub rokowań.
 • Wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargów lub Rokowań.
 • Złożenie Oferty inwestora zainteresowanego działalnością w strefie-max. 21 dni od daty zaproszenia do przetargu lub rokowań.
 • Przetarg lub rokowania i udzielenie zezwolenia – do 25 dni od daty ogłoszenia przetargu lub rokowań. Wydanie zezwolenia na działalność w strefie po zatwierdzeniu wyników przetargu lub rokowań przez Zarząd SSE „Starachowice”.
 • Udostępnienie nieruchomości (sprzedaż lub dzierżawa) – możliwe natychmiast po wydaniu zezwolenia na działalność w SSE „Starachowice”.