de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do przetargu z 04.05.2016 r.

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „Starachowice” S.A.

27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U.  2015 r.  poz. 2070) zaprasza do łącznego przetargu pisemnego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • nabędzie prawo do nieruchomości i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”

lub

  • nabędzie prawo do nieruchomości i prowadził będzie działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” bez zezwolenia.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzą nieruchomości niezabudowane:

  1. oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 1578/339 o powierzchni 4,1246 ha,
  2. oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 1578/340 o powierzchni 2,0623 ha,
  3. oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 1578/342 o powierzchni 1,0310 ha,

położone w Piekoszowie, powiat kielecki i zapisane w Księdze Wieczystej nr KI1L/00139835/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych jako własność SSE „Starachowice” SA.

Każda z ww. nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu.

Cena wywoławcza za 1m2 powierzchni nieruchomości wynosi 69,50 zł (słownie zł: sześćdziesiąt dziewięć i 50/100) plus podatek VAT w wysokości ustawowej.

Zasady i warunki udostępnienia nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie strefy będą przedmiotem przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.
  • wpłata wadium (10% ceny wywoławczej netto dla danej nieruchomości)
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

„Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu”, można nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godzinach 800 – 1530 od poniedziałku do piątku.

Cena specyfikacji opracowanej dla całego mienia objętego przetargiem wynosi 15 000 zł + 23% VAT

Pisemne oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia, należy składać w terminie do 25 maja 2016 r. do godziny 1530, w siedzibie organizatora przetargu.

Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zamieszczone w § 11 ww. rozporządzenia.

Przetarg na uzyskanie zezwolenia i udostępnienie nieruchomości odbędzie się 30 maja 2016 r. o godz. 1100, w siedzibie organizatora przetargu.

Zarządzający:

  1. odrzuca ofertę jeśli nie odpowiada ona wymogom określonym w § 6 ww. rozporządzenia.
  2. może unieważnić przetarg w przypadkach określonych w § 9 ust.1 ww. rozporządzenia.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do przetargu udziela Biuro Promocji i Marketingu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.

Tel. (+48-41) 275-44-45, fax. (+48-41) 275-41-02.

Treść ogłoszenia w jęz. polskim i jęz. angielskim znajduje się na stronie www.sse.com.pl

The content of  the announcement in Polish and English to read on www.sse.com.pl