de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do składania ofert na czyszczenie kanalizacji deszczowej

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony,

REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

    www.sse.com.pl

zaprasza do złożenia oferty na czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” w Starachowicach, obszar 01.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień Publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) w związku z art. 8a ust. 1 ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych z dnia 11 maja 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 ze zm.)

Szczegółowe zasady i informacje odnośnie zakresu prac, przygotowywania oferty i warunków stawianych Wykonawcom znajdują się w sekretariacie Zarządu SSE „Starachowice” S.A. w siedzibie Spółki tj.: ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice [IV piętro pok. 401] celem ich udostępnienia potencjalnym Wykonawcom przedmiotowej usługi. Ostateczny termin w którym można uzyskać wskazane dokumenty ustala się na dzień 24 lipca 2020 roku do godz. 15.00. W tym też terminie SSE „Starachowice” S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego zaproszenia, a także jego odwołania bez podania przyczyn.

Udostępnienie nastąpi na wniosek potencjalnego Wykonawcy zawierający w swej treści co najmniej poniższe informacje: datę i miejsce jego złożenia, wskazanie Podmiotu składającego, cel jego złożenia (przygotowanie oferty zgodnie z niniejszym ogłoszeniem), za pisemnym potwierdzeniem odbioru dokumentacji wskazanych powyżej zasad i warunków uzyskania i wykonania przedmiotowej usługi.

Termin składania ofert na wykonanie usługi o której mowa w niniejszym Zaproszeniu ustala się na dzień 27 lipca 2020 roku godz. 12.00. Ofertę uznaje się za prawidłowo złożoną gdy we wskazanym terminie zostanie ona dostarczona i złożona w sekretariacie Zarządu SSE „Starachowice” S.A. w siedzibie Spółki tj.: ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice [IV piętro pok. 401]. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 27 lipca 2020 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki tj.: ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice [IV piętro pok. 400].