de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 246/19

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

jako organizator przetargu, w oparciu o

Uchwałę nr 3/08/2019 NWZA Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dni 14 sierpnia
2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki.

zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego nr 246/19 z 11.10.2019r., mającego na celu
wyłonienie podmiotu, który:

nabędzie prawo własności pojazdu marki SKODA SUPERB III, nr rej. TK 0327T, nr VIN TMBAJ9NP7H7544140, stanowiącego składnik aktywów trwałych Spółki na zasadach określonych we wskazanej powyżej uchwale.

Cena wywoławcza wynosi wskazanego składnika wynosi 73 600 zł brutto (słownie brutto: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych).

Powyższa cena wywoławcza, ustalona została w oparciu o Ocenę Techniczną Nr 23B/2019 z dnia 08.10.2019r., której przedmiotem było określenie wartości rynkowej pojazdu SKODA SUPERB III Nr rej. TK 0327T, wykonanej przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP-ZORPOT” z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice (dostępnej, wraz z całością dokumentacji technicznej, do wglądu w siedzibie Organizatora przetargu).

Wgląd do Oceny Technicznej Nr 23B/2019 oraz dokonanie oględzin pojazdu stanowiącego przedmiot niniejszego przetargu, możliwe będzie w dni robocze, tj. od 14 października 2019r. do 18 października 2019r oraz od 21 października 2019r do 25 października 2019r, w godz. 8.00 – 15.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. Wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium pieniężnego w wysokości 5% ceny wywoławczej brutto, tj. 3 680 zł (słownie” trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych) – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SSE „Starachowice” S.A. nr 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A. I o/Starachowice, z dopiskiem „Wadium do przetargu nr 246/19″ (za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki).
 2. Zapoznanie się z treścią Uchwały nr 3/08/2019 NWZA Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dni 14 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki (treść niniejszego dokumentu dostępna jest na stronie internetowej http://www.sse.com.pl/akty-prawne/),
 3. Dokonanie oględzin zbywanego składnika aktywów trwałych, tj. pojazdu marki SKODA SUPERB III Nr rej. TK 0327T (Organizator przetargu nie jest podmiotem zawodowo trudniącym się sprzedażą pojazdów mechanicznych, z uwagi na co, podstawą do określenia stanu technicznego ww. pojazdu jest wskazana w treści niniejszego ogłoszenia Opinia Techniczna oraz faktyczne zapoznanie się z jego stanem przez oferenta),
 4. Złożenie pisemnej oferty – oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Oferta do przetargu nr 246/19”, w siedzibie Spółki, do dnia 25 października 2019r. do godziny 15.00.

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • imię i nazwisko lub firmę i adres-siedzibę Oferenta;
 • dowód wniesienia wadium;
 • datę sporządzenia oferty;
 • wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;
 • wskazanie oferowanej ceny (nie niższej niż cena wywoławcza);
 • oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni;
 • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;
 • podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
 • odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

Przetarg, którego przedmiotem jest nabycie prawa własności wskazanego pojazdu, odbędzie się w dniu 28 października 2019r. o godzinie 10.00 w siedzibie organizatora przetargu, tj. ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, IV piętro, sala nr 400.

Komisja przetargowa dokona oceny najkorzystniejszej oferty, kierując się kryterium najwyższej ceny.

O miejscu i terminie zawarcia umowy zbycia składnika aktywów trwałych Spółka zawiadomi pisemnie Oferenta wyłonionego jako nabywcę niezwłocznie, nie później w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania, przy czym data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

Oferent jest zobowiązany stosować się do zapisów ust. 8 zawierającego ograniczenie kręgu podmiotów mogących brać udział w niniejszym przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Zarządzający:

 1. odrzuca ofertę jeśli nie odpowiada ona wymogom określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 2. może unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do przetargu udziela Sekretariat Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Tel. (+48-41)275-41-01, fax. (+48-41)275-41-02.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.sse.com.pl