de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 248/19

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

Uchwałę nr 3/08/2019 NWZA Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dni 14 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki. zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego nr 248/19 z 29.11.2019r.

Przetarg mający na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności do nieruchomości niezabudowanych, położonych w Starachowicach (obręb 01 Starachowice), powiat starachowicki, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 162/41 o pow. 0,0453 ha, 162/39 o pow. 0,7321 ha, 162/35 o pow. 0,5057 ha, 162/65 o pow. 0,4767 ha, 162/66 o pow. 0,1106 ha, 162/67 o pow. 0, 0030 ha, 162/68 o pow. 0, 0647 ha, 162/69 o pow. 0,5546 ha, stanowiących własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., dla których Sąd Rejonowy w Starachowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00029938/6 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3/18, o powierzchni   0,1859 ha, dla której  Sąd Rejonowy w Starachowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00033964/8.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Strefa”, w obrębie jednostek A1, A3, B1, B2,  zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/7/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Św. nr 245 poz. 2823 z dnia 12 października 2011 r.), Uchwałą Korygującą Nr XI/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Św. nr 295 poz. 3437 z dnia 13 grudnia 2011 r.), Uchwałą Nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z  dnia 3 czerwca 2014 r. ,poz. 1690) oraz Uchwałą nr IX/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania „Strefa”(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 23 września 2016r. poz. 2937), przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem: 43 KDL, 45KDL, 46KDL – tereny przeznaczone pod drogi publiczne klasy „L” lokalne.

Zgodnie z Uchwałą nr VII/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24.06.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 26.07.2016 r. poz. 2367), przedmiotowe nieruchomości i nie są położone na obszarze objętym rewitalizacją oraz w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Na nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 3/18 znajduje się podstacja energetyczna Pg-3 Bugaj  wraz z liniami kablowymi) stanowiąca własność EkoMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, nie będąca przedmiotem sprzedaży.

Cena wywoławcza nabycia nieruchomości wynosi 1 216 527 netto (słownie zł netto: jeden milion dwieście szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)  plus podatek VAT w wysokości ustawowej, w tym;

 • cena prawa własności gruntu – 972 153,00 zł netto,
 • cena prawa użytkowania wieczystego – 41 181,00 zł netto,
 • cena budowli znajdujących się przedmiotowych nieruchomościach, w postaci nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z asfaltobetonu, ogrodzenia z elementów żelbetowych – 203 193,00 zł netto

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. wpłata wadium (5% ceny wywoławczej) – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SSE „Starachowice” S.A. nr 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A. I o/Starachowice, z dopiskiem „Wadium do przetargu nr 248/19” najpóźniej do dnia 13.12.2019r. (za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki; oferty do których wadium nie zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Spółki przed upływem wyznaczonego terminu, podlegają odrzuceniu).
 2. zapoznanie się z treścią Uchwały nr 3/08/2019 NWZA Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dni 14 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki – zwane dalej „zasadami zbywania” – (treść niniejszego dokumentu dostępna jest na stronie internetowej http://www.sse.com.pl/akty-prawne/)
 3. złożenie pisemnej oferty. Oferty należy składać w zamkniętych (opieczętowanych) kopertach z dopiskiem „Przetarg nr 248/19”, w siedzibie Spółki, do dnia 17.12.2019r. do godziny 15:00

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • imię i nazwisko lub firmę i siedzibę lub adres zamieszkania Oferenta;
 • dowód wniesienia wadium,
 • datę sporządzenia oferty;
 • wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;
 • wskazanie oferowanej ceny (nie niższej niż cena wywoławcza), z rozbiciem na cenę netto, brutto oraz podatek VAT;
 • oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 60 dni od dnia otwarcia ofert;
 • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;
 • podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
 • odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

Wgląd do operatu szacunkowego z wyceny przedmiotowej nieruchomości możliwy jest w dniach od 04.12.2019r. do 06.12.2019r.; 09.12.2019r. do 13.12.2019r. oraz 16.12.2019r. do 17.12.2019r. w sekretariacie SSE „Starachowice” S.A., godzinach 8.00-15.00. W tym samym terminie istnieje możliwość dokonania oględzin przedmiotowej nieruchomości.

Przetarg na udostępnienie nieruchomości odbędzie się 18.12.2019r. o godz. 11.00, w siedzibie organizatora przetargu.

Komisja przetargowa dokona oceny najkorzystniejszej oferty, kierując się kryterium najwyższej ceny.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

O miejscu i terminie zawarcia umowy zbycia składnika aktywów trwałych Spółka zawiadomi pisemnie Oferenta wyłonionego jako nabywcę niezwłocznie, nie później w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania, przy czym data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Oferent jest zobowiązany stosować się do zapisów ust. 8 zasad zbywania, zawierającego ograniczenie kręgu podmiotów mogących brać udział w niniejszym przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Zarządzający:

 1. odrzuca ofertę jeśli nie odpowiada ona wymogom określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 2. może unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do przetargu udziela Sekretariat Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.

Tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02