de_DEen_GB
Image not available
Image not available
Image not available

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

ZAPŁAĆ TYLKO ZA 30% SWOICH INWESTYCJI

Image not available
Image not available
Image not available

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH STREF NA ŚWIECIE

Image not available
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
SSE Starachowice S.A.
Image not available

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

SSE "STARACHOWICE"

Image not available
Image not available

ZAUFANIE

SSE Starachowice S.A.

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 251/20

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

jako organizator przetargu, w oparciu o

Uchwałę nr 3/08/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 251/20, mającego na celu wyłonienie podmiotu, który

nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych 4/154 (o powierzchni 0,2619 ha), 4/175 (o powierzchni 0,1679 ha), 4/177 (o powierzchni 0,0139 ha), obręb 0044, wraz prawem własności dwóch hal magazynowo – produkcyjnych o powierzchni użytkowej odpowiednio: 1 529,27 m2 i 1 276,40 m2, posadowionych na przedmiotowych nieruchomościach, a stanowiących własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Dla przedmiotowych nieruchomości, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00061281/8.

 

Nieruchomość położona jest w obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – PU 05 – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, baz, zabudowy usługowej.

 

Wgląd do dokumentacji przetargowej i technicznej nieruchomości – w tym operatu szacunkowego dla przedmiotowej nieruchomości – możliwy będzie w dni robocze od 19 listopada do 3 grudnia 2020r., w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie Organizatora przetargu. W ww. terminach dopuszcza się możliwość dokonania oględzin przedmiotowej nieruchomości, po uprzedniej konsultacji z Organizatorem przetargu.

Cena wywoławcza nabycia własności nieruchomości wynosi 650 000,00 zł (słownie netto: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek VAT w wysokości ustawowej.

Wymagane jest postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium pieniężnego w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SSE „Starachowice” S.A. nr 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A. I o/Starachowice, z dopiskiem „Wadium do przetargu nr 251/20” (za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki).
 2. zapoznanie się z treścią Uchwały nr 3/08/2019 NWZA Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki (dalej: „Zasady”). Treść niniejszego dokumentu dostępna jest na stronie internetowej http://www.sse.com.pl/akty-prawne/
 3. złożenie pisemnej oferty. Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Przetarg nr 251/20”, w siedzibie Spółki, w terminie do dnia 3 grudnia 2020r. do godziny 1500.

Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:

 • imię i nazwisko lub firmę i adres-siedzibę Oferenta;
 • dowód wniesienia wadium;
 • datę sporządzenia oferty;
 • wskazanie składnika aktywów trwałych, którego oferta dotyczy;
 • wskazanie oferowanej ceny netto oraz brutto;
 • oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni;
 • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;
 • podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
 • odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.

Przedmiotowy przetarg odbędzie się 4 grudnia 2020r. o godz. 11.00, w siedzibie Organizatora przetargu.

Komisja przetargowa dokona oceny najkorzystniejszej oferty, kierując się kryterium najwyższej ceny.

O miejscu i terminie zawarcia umowy zbycia składnika aktywów trwałych Spółka zawiadomi pisemnie Oferenta wyłonionego jako nabywcę niezwłocznie, nie później w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania, przy czym data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 22 w związku z treścią § 1 ust. 16 pkt 2 Zasad, nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej przeniesienia praw do nieruchomości.

Oferent jest zobowiązany stosować się do zapisów § 1 ust. 8 Zasad, zawierającego ograniczenie kręgu podmiotów mogących brać udział w niniejszym przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Zarządzający:

 1. odrzuca ofertę jeśli nie odpowiada ona wymogom określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 2. może unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do przetargu udziela Sekretariat Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02.